PDF Imprimare Email
Miercuri, 14 Decembrie 2011 23:56
Share

 

 

 

„Este adev?rat ca Ivan Ivanovici a primit o ma?in?? Da, este adev?rat, dar nu era vorba de o ma?in?, ci de o biciclet? care nu i s-a dat ci i s-a furat ?i de fapt era vorba despre  ?tefan ?tefanovici…”

 

Succinct, a?a ar fi o scurt? caracterizare a unui dialog purtat de Mihai Rapcea ?i Eugen Mâr? (plus al?i fo?ti cursan?i MISA, de ex. Cecilia Tiz ). Fariseismul  acestor indivizi nu are cum s? mai lase loc bunului sim? pentru c? de fapt bunul sim? a devenit pentru ei o putere paranormal? greu de ob?inut.

 

Dincolo de subiectivitatea evenimentelor discutate ca la pia?? putem observa anumite aspecte de fond pe care se pare c? ace?ti fo?ti cursan?i nu au curajul s? le observe.

Regia este simpl?: dorim s?-l distrugem pe Gregorian Bivolaru ?i pentru c? de fapt nu vrem s? ar?t?m aceasta, datorit? la?it??ii de care am dat dovad? din plin de fiecare dat?, am început s? invent?m noi ?i noi acuze astfel oferindu-ne dreptul s? arunc?m cu noroi asupra celui care ne-a înv??at yoga, ocolind cu mâr??venie propriile noastre mizerii. Evident, invoc?m a?a-zisul adev?r pentru a ne justifica ac?iunile.

Sloganul folosit : În numele adev?rului.

Limbajul : agresiv, vulgar, pervers.

Metoda folosit?: amestecul unor p?r?i minuscule de adev?r într-un noian imens de minciuni.

Protagoni?ti: Mihai Rapcea, Eugen Mâr? plus o ga?c? de la?i ce nu au nimic în comun cu ceea ce ei propov?duiesc sau cu yoga.

Sus?inere: Presa, SRI.

Dar în realitate ce este de fapt?

Justi?ia român?, în cel de al doilea deceniu al mileniului trei când, teoretic cel pu?in, trebuia s? fim de mult? vreme într-un stadiu dezvoltat, ne confirm? faptul c? Gregorian Bivolaru a fost condamnat politic, torturat ?i abuzat timp de mai multe decenii pentru simplu fapt c? ?i-a permis s? practice yoga ?i în acest fel el a reu?it s? aduc? o alt? perspectiv? asupra vie?ii.

Gabriel Andreescu prin cartea sa „Reprimarea mi?c?rii yoga in anii 80” aduce o serie întreag? de dovezi ?i scoate la lumin? documente ce apar?in securit??ii ?i nu numai, legate de acest subiect.

Deci iat? c? ast?zi este hulit omul care ?i-a permis s? priveasc? într-o alt? direc?ie decât marea mas? a popula?iei. Pare de neîn?eles de ce se petrece a?a ceva, dar totu?i pentru cel care are curajul s? privesc? cu inteligen?? totul cap?t? sens.

S? o lu?m cu începutul: anii 80 din perioada comunist? ne arat?, conform documentelor securit??ii, c? avem de a face cu un om ce a reu?it s? str?pung? sistemul ?i a pus bazele unui grup de rezisten?? care practica yoga. Acest aspect nepl?cut pentru securitate a dus la tortur? ?i la ani grei de pu?c?rie pe care Gregorian Bivolaru i-a suportat. Cred c? v? este dificil s? v? imagina?i ce înseamn? s? fii b?tut cu frânghia peste organele genitale sau s? v? fie sco?i din?ii cu bocancii. Probabil c? vi se pare c? este un cli?eu rupt dintr-un film ce ne prezint? realitatea nazist? ?i totu?i aceste fapte au existat în România anilor 80.

Imediat dup? revolu?ia din 1989 Gregorian Bivolaru înfiin?eaz? Mi?carea de Integrare Spiritual? în Absolut – MISA – a?a cum este ea ast?zi cunoscut?.

Mii de oameni au agreeat aceast? idee f?r? s? î?i dea seama de ceea ce va urma.

Nimeni nu ?i-ar fi putut închipui c? într-un stat de drept, într-o a?a-zis? democra?ie,  mi?carea yoga, care a fost oprimat? în timpul comunismului  s? fie la fel de brutalizat?.

Probabil c? unii fo?ti cursan?i ai cursurilor de yoga ?i-au închipuit, în mod fantasmagoric, c? simpla prezen?? la un astfel de curs, f?r? ca ei s? practice mai nimic din ceea ce li s-a predat, le va oferi transform?ri majore în via?a lor. Evident c? s-au în?elat, pentru c? yoga are efecte benefice doar asupra celor care o practic? în mod consecvent.

S-au n?scut dintr-o data fiin?e care au acum  obiceiul de critica vehement practica yoga ?i pe cel care a promovat yoga în România, mai precis pe domnul Gregorian Bivolaru.

Modul vulgar, pervers ?i agresiv în care fac acest lucru ?ine de indivizi în parte ?i nu are sens s?-l mai comentez aici, deoarece studiem fenomenul nu indivizii.

De acest grup minuscul de oameni perver?i se folosesc  cei care cu adevarat doresc distrugerea acestei organiza?ii.

De ce se dore?te distrugerea acestei mi?c?ri?

Este simplu de r?spuns ?i merit? s? avem curajul s? ne adres?m anumite întreb?ri de genul:

- cum ar ar?ta o ?ar? plin? de oameni s?n?to?i?

- în acest caz, ce s-ar petrece cu industria farmaceutic?? Dar cu institu?iile ce se hr?nesc din publicitate?

- cum ar fi o ?ar? f?r? droguri ?i droga?i?

- cum ar ar?ta oamenii dac? nu ar mai fuma? Ce s-ar petrece cu industria tutunului?

Iat? doar câteva întreb?ri ce m? duc cu gândul la bani. Da, la bani, ?i dintr-o dat? putem observa c? în spatele acestui sistem sunt oameni care doresc bani. Bani cât mai mul?i, putere, influen??, imagine de sine  ?i controlul popula?iei.

Ce a facut Gregorian Bivolaru de merit? aceasta ?

- a adus o perspectiv? nou? asupra vie?ii;

- ne-a prezentat o nou? perspectiv? asupra sexualit??ii;

- ne-a vorbit despre o credin?? real? în Dumnezeu;

- ne-a ajutat s? în?elegem sistemul manipulativ în care tr?im;

- a demascat crimele Francmasoneriei;

- MISA este singura organiza?ie non-profit dintr-o ?ar? de est care are filiale în vest ce urmeaz? aceea?i metodologie de lucru ca ?i în România.

Pentru manipulatori este grav ceea ce a facut Gregorian Bivolaru ?i de aceea, ca oricare manipulatori „profesioni?ti”, au decis anihilarea lui prin orice metod?. Asa c? l-au arestat, l-au torturat, l-au închis într-un spital de nebuni, i-au aruncat apartamentul în aer, au pus presa s?-l transforme într-un monstru, l-au dezumanizat în fel ?i chip, l-au arestat din nou ?i pân? la urm? l-au for?at s? cear? azil politic în condi?iile în care România adera la Uniunea European?.

NU AU REUSIT S?-L DISTRUG? PE GREGORIAN BIVOLARU – ?i din acest motiv manipulatorii s-au hot?rât s? distrug? ?coala pe care el a fondat-o. Cum? Simplu – Calul Troian, adic? din interior. A?a s-au n?scut în timp nemul?umi?ii.

Pu?ini sunt cei care observ? c? ace?ti nemul?umi?i sunt de fapt ni?te indivizi incapabili s? aplice corect yoga, pentru c? cel care aplic? în mod corect yoga în?elege c? adev?rata transformare este una interioar? ?i nicidecum una de form?.

Când vorbim despre o transformare interioar? profund? ne referim la capacitatea de a trece dincolo de ego-ul t?u prin diferitele metode de yoga.

Din p?cate acest lucru nu este u?or ?i, evident, ca oricare p?dure care î?i are ?i ea usc?ciunile ei, ?i în aceast? ?coala s-au perindat o serie întreag? de indivizi care s-au pref?cut c? vor s? practice yoga.

Ceea ce este trist, este faptul c? în timp ace?ti pref?cu?i, datorit? unui ego puternic, s-au transformat în cei care ast?zi denigreaz? aceast? ?coal? de yoga, g?sindu-l vinovat pentru e?ecurile lor pe Gregorian Bivolaru.

Ar fi simpl? solu?ionarea e?ecului acestor indivizi dac? Gregorian Bivolaru ar fi cauza, pentru c? sunt convins c? dânsul ar g?si o solu?ie constructiv? pentru a o anihila, dar din p?cate nu este a?a, pentru c? aceast? cauz? a e?ecului fiecare trebuie s? o reg?sesc? în propriul s?u suflet ?i de acolo s? porneasc? pe un drum corect. Trebuie doar s? alegi – inten?ia ta clar? ?i ferm? este important?. Ce alegi? Ca în Matrix - bulina ro?ie sau cea albastr?? Drumul nu este u?or ?i necesit? ani ?i ani de munc? ?i sunt convins c? pentru cel care alege corect ?i munce?te,  rezultatele apar.

O sugestie pentru cei nemul?umi?i:

C?uta?i s? face?i ?i voi m?car 1% pentru oameni din ceea ce Gregorian Bivolaru a f?cut. Dup? ce ve?i reu?i s? face?i aceasta, atunci cred c? o s? ave?i o alt? perspectiv? asupra vie?ii.

Concluzia unui procuror în 2004 –  „Dac? MISA va mai rezista dou? s?pt?mâni atunci Bivolaru e mare”.

R?spunsul lui Gregorian Bivolaru – „Eu nu vreau s? ma laud, dar o dat? un lucru început, în eternitate nu are sfâr?it.”

 

MISA – VA CONTINUA S? EXISTE