Drept la replic? PDF Imprimare Email
Vineri, 01 Februarie 2013 14:35
Share

 

 

C?tre redac?ia Cancan,

în aten?ia redactorului ?ef Oana Costea

 

 

Biroul de pres? MISA, sus?inând atât faptul c? orice persoan? are dreptul la libertatea de exprimare, care cuprinde libertatea de opinie ?i libertatea de a primi sau de a comunica informa?ii, dar ar?tând totodat? c? libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, via?a particular? a persoanei ?i nici dreptul la propria imagine, ?inând cont de faptul c? exercitarea dreptului la liber? exprimare comport? îndatoriri ?i responsabilit??i, solicit? acordarea  dreptului  la replic? la articolele: „Pictorial de senzatie cu “reginele” lui Gregorian Bivolaru! Guru si-a ales numai “bunaciuni” cu facultate!”, „Viata dubla a fetelor lui Guru Bivolaru! Ziua sunt femei serioase, noaptea se dezlantuie la videochat sau la bara de striptease!”, „S-a inconjurat numai de femei frumoase! Sexy-psiholoaga de la MISA este subalterna celebrului doctor Cristian Andrei!”, „Yoghina Ioana, fosta iubita a lui Guru Bivolaru, face avere in filmele XXX! Brutareasa are cei mai mari sani din industrie”, ap?rute în  edi?ia on line, având ca  autor pe Mariana Apostol, prin publicarea, în acelea?i condi?ii editoriale, a urm?toarei replici:

 

„Cancan” vrea s?-?i atrag? cititorii cu imagini din „Yoga Magazin”, aruncându-le îns? în derizoriu prin comentariile asociate

 

Asocia?ia MISA  func?ioneaz? în conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2000 privind asocia?iile ?i funda?iile, are ca scop ?i obiect statutar promovarea practicii yoga tradi?ionale ?i a practicilor ?i valorilor spirituale autentice, printr-o  abordare modern?, multidisciplinar? ?i aplica?ii în diferite domenii de activitate (?tiin??, art?, s?n?tate, inclusiv în via?a cotidian?), f?r? ca activitatea sa s? implice activit??i cu conota?ie sau caracter sexual, a?a cum s-ar putea interpreta din articolele publicate de „Cancan”.

 

 

Sexualitatea uman? face parte din domeniul de preocupare tradi?ional al ?tiin?ei ?i practicii yoghine, îns? într-o abordare inedit?, accentul fiind pus pe valen?ele superioare, transformatoare ale erosului ?i pe controlul energiei sexuale, privit? ca energie fundamental? a vie?ii. Prezentarea unor no?iuni elementare ?i popularizarea unei viziuni spiritualizante asupra erosului nu are îns? decât un aspect educativ, nefiind vorba în cazul MISA de desf??urarea niciunei activit??i cu caracter pornografic sau sexual.

 

Abordarea ?tiin?ific? îmbinat? cu abordarea specific yoghin? a sexualit??ii ce pune accentul pe iubire ?i transfigurare a declan?at un proces pozitiv de educare a adul?ilor, aspect apreciat în ??rile civilizate din Uniunea European?. În România îns?, aceste no?iuni ce le reg?sim acceptate ?i explicate de c?tre ?tiin?a modern? (ne referim aici în special la procesele de transmuta?ie biologic?), au intrat în contradic?ie cu valorile promovate de sistemul comunist sau de c?tre persoane adepte ale unui tradi?ionalism rigid ?i închistat sau au fost considerate în mod nejustificat ca fiind perverse, imorale sau scandaloase datorit? faptului c? în aceast? direc?ie ne confrunt?m cu lipsa educa?iei.

 

Recomand?m cititorilor interesa?i site-ul nostru, www.yogaesoteric.net, unde sunt prezentate pe larg aceste subiecte legate de sexualitate, care poate deveni o cale autentic? de evolu?ie spiritual? ?i unde abordarea acestor teme difer? net de maniera calomnioas? în care autoarea acestor articole a în?eles s? prezinte informa?iile clare ?i f?r? echivoc care sunt con?inute în Revista „Yoga Magazin”.

Abord?rile ?colii noastre de yoga, MISA, au constituit o surs? de polemici de cele mai multe ori pline de prejudec??i ?i etichet?ri discriminatorii, care au încercat sistematic deteriorarea imaginii ?colii ?i tendin?a de izolare ?i chiar marginalizare social? a practican?ilor yoga integra?i în acest sistem educativ. Cu prec?dere, îns?, persoana vizat? de campaniile calomnioase ?i def?im?toare de pres?  este Gregorian Bivolaru, mentorul spiritual al ?colii de yoga MISA.

Din punctul nostru de vedere, abuzurile mediatice la care este supus Gregorian Bivolaru au drept ?int? acoperirea unui eventual abuz juridic. Aceasta este o binecunoscut? metod? de manipulare a opiniei publice, mai precis o a?a-zis? „tehnic? de acoperire” – descris? în lucr?ri de specialitate cum ar fi  Tirania Comunic?rii de Ignacio Ramonet - editura Doina, 2000, ISBN 973-9193-40-4.

Consider?m necesar? rectificarea tuturor afirma?iilor care asociaz? ?coala de yoga MISA cu preocup?rile strict personale ale practican?ilor yoga ?i asimilarea ?colii de yoga cu o grupare pornografic?. Expresiile  injurioase de genul: „l?pt?rese, bun?ciuni etc.” sau afirma?iile v?dit tenden?ioase la adresa lui Gregorian Bivolaru gen: „iubitele ?i reginele lui Guru Bivolaru” aduc certe prejudicii de imagine atât persoanelor în cauz?, cât ?i asocia?iei MISA. Cel mai grav aspect este afirmarea explicit? a faptului c? publicarea unor fotografii în revista „Yoga Magazin” ar fi o „trambulin?” de lansare în industria pornografic? pentru cursantele acestei ?coli de Yoga. Subliniem c? aceasta este o minciun? grosolan?, revista Yoga Magazin fiind o publica?ie destinat? aproape în exclusivitate cursan?ilor yoga.

De asemenea, pentru cititorii interesa?i de adev?r reamintim c? Gregorian Bivolaru nu s-a autointitulat niciodat? „Guru”, presa fiind cea care folose?te cu înc?p??ânare acest apelativ în ceea ce-l prive?te, conferindu-i un sens def?im?tor.

În prezent Gregorian Bivolaru are statutul de refugiat politic, unul dintre motivele acord?rii azilului politic de c?tre instan?ele suedeze fiind tocmai comportamentul non-etic al jurnali?tilor, care l-au prezentat opiniei publice ca fiind o persoan? infam?, inamicul public nr. 1 al României.

Din aceste motive reamintim factorilor responsabili din cadrul publica?iei dvs. c?  persoanele care practic? yoga beneficiaz? de toate drepturile cet??enilor europeni ?i c?, pe de o parte, aceast?  încercare sistematic?  de a transforma via?a lor personal? sau profesional? într-o surs? de scandal mediatic reprezint? o înc?lcare a acestor drepturi.

Pe de alt? parte, aceast? abordare de tip pornografic este prin ea îns??i o v?dit? dezinformare a opiniei publice cu privire la practica yoga, care a devenit, se pare, unul dintre criteriile unei severe discrimin?ri în cazul practican?ilor yoga din ?coala de yoga MISA. „Cancan” vrea s?-?i atrag? cititorii cu imagini din „Yoga Magazin”, aruncându-le îns? în derizoriu prin comentariile asociate. Remarc?m înc? o dat? ipocrizia presei tabloide care, de?i public? cu prec?dere tot felul de imagini cu conota?ie sexual? pentru a-?i face vânzare, acuz? MISA de pornografie, atunci când este vorba de imagini în costum de baie sau de fotografii artistice care NU au caracter pornografic.

 

Pe aceast? cale v? solicit?m renun?area la atitudinea v?dit discriminatorie manifestat? explicit fa?? de practican?ii yoga ?i la prezentarea acestora într-o lumin? defavorabil? ?i denigratoare pe baza acestui criteriu care ?ine în mod exclusiv de op?iunea lor de a adera la anumite convingeri filosofico-religioase.

Persoanele la care fac referire articolele ar?tate mai sus au fost prezentate batjocoritor ?i deformat, expunându-se detalii din via?a lor privat? privind op?iunile de con?tiin??, cât ?i men?iuni despre pretinse apari?ii ale lor în publica?ii de yoga - f?r? a cere acordul sau punctul de vedere al respectivelor publica?ii, precum ?i pretinse apari?ii ale lor pe anumite site-uri pentru adul?i.

Prezentarea unor persoane în mass-media, înso?it? de nume ?i date intime, f?r? încuviin?area persoanelor în cauz? reprezint? o înc?lcare a dreptului elementar la via?? privat?.

Via?a privat? a practican?ilor de yoga nu se poate asocia cu ?coala de yoga MISA, aceast? abordare  a?a-numit? „de scandal” prejudiciind atât persoanele vizate, cât ?i ?coala de yoga MISA.

 

În concluzie, preciz?m c? ?coala noastr? de yoga prezint?, doar în mod teoretic ?i fundamentat pe textele milenare ale tradi?iei yoga, un punct de vedere inovator ?i profund spiritual-?tiin?ific asupra sexualit??ii, promovând valori precum iubirea, transfigurarea ?i continen?a sexual?. Asocia?ia MISA se delimiteaz? îns? de modul în care fiecare cet??ean (care practic? yoga), opteaz? s? aplice respectivele teorii în via?a sa personal?, considerând c? orice imixtiune ar fi total nepotrivit? ?i ar înc?lca drepturile acestuia.

Pe de alt? parte, MISA se disociaz? ferm ?i f?r? echivoc de orice tip de vulgaritate ?i degradare sexual? astfel cum constat? c? este promovat? în anumite cercuri mediatice focalizate pe profitul financiar.

 

Biroul de Pres? MISA

31 ianuarie 2013