Miting de protest PDF Imprimare Email
Miercuri, 19 Decembrie 2012 16:16
Share

 

Photo  Oloier M?lin

http://misatv.ro/stiri/18-decembrie-2012-un-nou-termen-in-dosarul-lui-gregorian-bivolaru/

Mar?i, 18 decembrie 2012 a avut loc un nou termen în procesul lui Gregorian Bivolaru, în cadrul dosarului penal 405/85/2005, judecat de ICCJ.

Cu aceast? ocazie asocia?ia MISA a organizat un miting de protest în fa?a institu?iei de pe strada Batistei între orele  8.45 - 13.00. Mitingul a urm?rit s? semnaleze opiniei publice faptul c? Gregorian Bivolaru, membru fondator al acestei asocia?ii, nu are parte de un proces corect în România. Mitingul ca m?sur? de protest este necesar ?i pentru a atrage aten?ia asupra modu lui incorect în care procesul (?i în general cazul MISA-Bivolaru) se reflect? în pres?.

Gregorian Bivolaru dore?te s? î?i exprime punctul de vedere în cadrul acestui proces ?i în aceast? direc?ie a solicitat s? fie audiat prin comisie rogatorie (aspect ce pan? în prezent nu a fost permis de c?tre instan??) în Suedia, ?ar? în care domiciliaz? ?i unde beneficiaz? de azile politic.

Reamintim c? în 21.10.2005, Curtea Suprem? din Suedia a hot?rât s? resping? cererea de extr?dare a lui Gregorian Bivolaru, pe motiv c? „exist? riscul ca Gregorian Bivolaru, din cauza convingerilor sale religioase, s? fie supus unor persecu?ii foarte grave” în România – cu referire precis? la faptul c? el nu poate beneficia de un proces corect în aceast? ?ar?. Decizia Instan?ei supreme suedeze î?i dovede?te înc? o dat? întemeierea, în urma modului abuziv ?i nedrept în care se desf??oar? în prezent procesul de la ÎCCJ.

La ultimele termene de judecat? am asistat la diverse abuzuri ale judec?torilor, precum:

- respingerea unor cereri de probe referitoare la legalitatea cercet?rii penale ?i judec?tore?ti;

-  „excluderea” martorului esen?ial al ap?r?rii, pe motivul unei ac?iuni gre?ite a instan?ei (la audierea – de asemenea abuziv? – a p?r?ii v?t?mate de la termenul de judecat? din 12.04.2012 el a fost l?sat s? asiste);

-  respingerea constant? ?i sistematic? a întreb?rilor care vizeaz? abuzurile organelor de anchet?, declara?iile p?rtinitoare ?i nelegalitatea probelor;

- favorizarea pozi?iei Parchetului prin modul în care sunt audia?i martorii propu?i de acuzare;

- comportamentul jignitor fa?? de p?r?i, martori ?i avoca?i.

În loc s? fac? publice aceste grave abuzuri, presa a preferat s? difuzeze pân? la satura?ie m?rturiile mincinoase ?i în mod evident incoerente ?i contradictorii ale martorilor acuz?rii, care de?i nu aduc nicio l?murire asupra cauzei totu?i iat? c? au trezit interesul presei datorit? unor elemente scandaloase – care îns? sunt în totalitate mincinoase.